Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy „tatuaze-tymczasowe”, dostępny
pod adresem internetowym tatuaze-tymczasowe.pl, jest prowadzony przez Martę
Dzułę, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą  Sebastian Dzuła wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8513228178 , REGON 380932373.

 

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa
zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Sebastian Dzuła, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP  8513228178 REGON 380932373.

 

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem
Sklepu.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta
ze Sklepu.

 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem internetowym www.tatuaze-tymczasowe.pl.

 

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),
bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego
lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
umowy włącznie.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie.

 

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie,
umożliwiający utworzenie Konta.

 

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w
Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.

 

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia
i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: Świętoborzyców 6/42 71-665

 

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@tatuaze-tymczasowe.pl

 

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91102047950000950205584554

 

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów
podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu
Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie
nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu
Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie
Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6
Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są
cenami brutto.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail.

 

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i
hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i
bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie
stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie
kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
Zamówienia bez rejestracji;

 

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji
– wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki
(sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane
odbiorcy Zamówienia;

 

kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” / kliknąć
przycisk „Zamawiam i płacę”;

 

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności
od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem
§ 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
zamówionego Produktu:

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

Odbiór osobisty,

paczkomaty Inpost

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przy odbiorze

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Płatności elektroniczne

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz
akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza
jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o
jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z
chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
razie zamówienie zostanie anulowane.

płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany
jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 13 dni od dnia
otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Świadome nieodebranie przesyłki w świetle prawa i kodeksu
cywilnego jest złamaniem umowy cywilnej skutkuje zastosowaniem artykułu 551 KC
i wszczęciem postępowania w celu odzyskania należności.

Art. 551. § 1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z
odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na
koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

 

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór
osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego
opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez
Klienta podczas składania Zamówienia.

A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach
dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też
dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności
przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za
pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w
opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo
poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

Dostawa Produktu odbywa się na wyłącznie na terenie Polski
oraz Unii Europejskiej.

 

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu
internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową
Sprzedaży.

 

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży
bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od
dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż
przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie
od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu
Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie
od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty
poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
jest to obowiązkowe.

 

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą
elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez
Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę
uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych
metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie
się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany
w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także
koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł
zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on
zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach
zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni
usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy
od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę,

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru
Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną
na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis
wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego
reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja,
informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w
Sklepie.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania
przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej
pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy
Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego
mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym
ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub
pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym
ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia
Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w
języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje
Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę
za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.8513228178